Algemene voorwaarden SNA spitsmijden met Olympus

Versie 1.5 – 23/10/2018

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten van Olympus Mobility in het kader van het project Spitsmijden van Slim Naar Antwerpen (hierna ook aangeduid als SNA) in de Olympus App. De Olympus app wordt beheerd en uitgebaat door de naamloze vennootschap Olympus Mobility (hierna ook aangeduid met  ‘Olympus’, ‘wij’ of ‘ons’), gevestigd te 1000 Brussel, Theresianenstraat 7/A, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0638.809.930.

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die gebruik maakt van SNA spitsmijden functionaliteit in de Olympus App en zijn complementair aan de algemene voorwaarden van de Olympus  app (de algemene voorwaarden van de Olympus app dienen goedgekeurd te worden bij het eerste gebruik van de app).

 1. Definities
 • SNA = Slim Naar Antwerpen
 • Spitsmijding = Je realiseert een spitsmijding als je met nu niet meer met een voertuig (personenauto, bestelbus of vrachtwagen) in het knelpuntgebied rijdt tijdens de spitsen, daar waar je dit vroeger wel deed. Het aantal spitsmijdingen wordt berekend per deelnemer per maand.
 • Spitsstop = term gebruikt voor spitsmijding
 • Spitsstoppen = je realiseert spitsmijdingen
 • Knelpuntgebied = een door de stad A’pen bepaald zone met druk verkeer, zie de paarse zone in de tekening op regels spitsmijden.
 • Spits = Een werkdag kent twee spitsen: ochtendspits (07.00 tot 09.00 uur) en avondspits (16.00 tot 18.00 uur)
 • Deelnemer = persoon die toegang heeft tot de Olympus app met de spitsmijden functionaliteit.
 • Spitsrijder = een deelnemer die één of meerdere dagen in de spits rijdt
 • Spitsstopper = een deelnemer die de spits mijdt
 • Ambassadeur=deelnemer die andere deelnemers aanbrengt via een ‘member gets member’ regeling.
 • Deelnemer pete/met kind : deelnemer die aangebracht is door een ambassadeur

2. Toepassing

SNA spitsmijden is een project in het kader van de marktplaats ‘Slim naar Antwerpen’ van Stad Antwerpen. Olympus Mobility is geselecteerd door Stad Antwerpen om spitsmijdingen te realiseren. Meer info is op de website www.slimnaarantwerpen.be beschikbaar. De regels van spitsmijden zijn beschreven op www.spitsmijden-antwerpen/regels-spitsmijden beschreven.

De Olympus app wordt gebruik voor het registreren van de spitsmijdingen d.m.v. automatische en manuele registraties. De Olympus App en SNA spitsmijden kan gebruikt worden als:

 • inschreef via de website www.spitsmijden-antwerpen.be (al dan niet via een link doorgestuurd door een ambassadeur) of
 • via je werkgever inschreef

Als je iemand anders kan overtuigen om te gaan spitsstoppen, spaar je via jouw pete-of metekind ook mee voor beloningen. Per 5 gerealiseerde spitsmijdingen van je pete- of metekind, krijg jij er ook eentje.  Meer informatie over hoe je een pete-of metekind kan aandragen vind je in de mail die je ontvangt na je registratie.

De deelnemer kan budget opladen in de Olympus app via de beschikbare online betalingsmodule. Het maximale bedrag van het budget bedraagt 150 €.
Per oplaadbeurt wordt een service kost aangerekend van 1,79 € die dient om de Olympus app werkende te houden.

Je kan niet terzelfdertijd deelnemen aan meerdere spitsmijdenprojecten die via de “aanbesteding mobiliteitsoplossingen met grote impact” door Stad Antwerpen geselecteerd werden.

Deelname is geheel vrijwillig. De spitsmijden actie start op 1/09/2018 en loopt minimaal tot 30 april 2019. Stad Antwerpen heeft de optie om de spitsmijden samenwerking met Olympus Mobility met nog één of twee jaar te verlengen bij succes.

3. Beloningen

Elke spitsmijding resulteert in één punt. Ambassadeurs krijgen één punt per 5 punten die elke deelnemer pete/metekind van hen verzamelt.

Olympus Mobility werkt samen met partners om beloningen te kunnen geven aan de deelnemers die meer dan 15 punten verzameld hebben. De lijst van deelnemende handelaars is te vinden op https://spitsmijden-antwerpen.be/uw-beloning/. Beloningen voor bepaalde handelaars of restaurants kunnen beperkt zijn in hoeveelheid.

Na twee maand deelname kan je voor de eerste maal je gespaarde punten omruilen voor lunchbonnen. Daarna is er elke maand omruilgelegenheid na verificatie van onze lijst van spitsmijdingen. Je krijgt daarvoor een bericht in de app.

Alhoewel het natuurlijk de bedoeling is om zoveel mogelijk de spits te mijden is het aantal spitsmijdingen die we kunnen belonen beperkt. We kunnen tot 20.000 spitsmijdingen per maand en met toestemming van ‘t stad zelfs tot 30.000 spitsmijdingen per maand belonen. Ingeval er meer spitsmijdingen gerealiseerd worden, zullen we eerst met ‘t stad de mogelijkheid bespreken om de limiet op te trekken. Indien dit niet niet mogelijk is dan kiezen we voor een solidaire oplossing en zullen de punten per spitsmijding verhoudingsgewijs aangepast worden. Dit geldt ook voor de punten die de ambassadeurs krijgen van hun mete/pete kinderen.
Voorbeeld ter verduidelijking : er zijn 40.000 spitsmijdingen gerealiseerd en we kunnen er maar 30.000 belonen. Elke spitsmijding zal 30.000/40.000 = 0,75 punten opleveren ipv 1 punt. De ambassadeur krijgt bij 5 spitsmijdingen van zijn mete/petkind dan ook 0,75 punten.

Het aantal lunchbonnen per gebruiker is beperkt tot 2 per maand.

Hoe lang kan je beloningen verdienen ?

Wel het is natuurlijk de bedoeling dat deze actie je aanzet om je gedrag te veranderen en minder in de spits te rijden met de auto. De beloningen zijn, naast jouw intrinsieke motivatie natuurlijk, daarvoor een mooie stimulans maar éénmaal je alternatieven gewoon bent en genoten hebt van enkele lunches is het wel de beurt aan anderen.
Als de actie verlengd wordt met één of twee jaar dan willen we elk jaar minstens 25 % nieuwe deelnemers zoeken. Dus dan bestaat de kans dat we jou feliciteren met je deelname maar dat je niet langer meer beloningen kan verzamelen. Geen nood, je maakt dan plaats voor anderen en als zij spitsstoppen dan geniet jij ook van de ruimte die zij vrijmaken.

4. Best effort

Olympus doet haar uiterste best om spitsmijdingen correct te registreren en te rapporteren. Helaas is de technologie en de methode niet onfeilbaar kunnen metingen afhangen van allerhande externe omstandigheden,  het model of type van de smartphone of van persoonlijke instellingen van de smartphone waar wij geen grip op hebben (bv. gps dekking,  telecom dekking, locale settings van de smartphone, …). Aldus kan niet gegarandeerd worden dat elke spitsmijding correct kan geregistreerd worden.

De deelnemer aanvaardt expliciet dat enkel door Olympus geregistreerde spitsmijdingen in aanmerking komen voor het berekenen van beloningen.

5. Aansprakelijkheid

Olympus Mobility kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • Gebreken of tekortkomingen in het aanbod, de uitvoering of de werking
 • Gebrek aan compatibiliteit van de Olympus App met het besturingssysteem of de hardware van de deelnemer

Olympus Mobility is evenmin aansprakelijk in gevallen van overmacht, waaronder doch niet uitsluitend: burgeroorlog, terroristische activiteiten, revolutie, opstand, staking, inbeslagname of dwangbevel van en door de openbare macht, kernreacties, radioactiviteit, panne aan het stroom- of telefoonnet of aan het internet.

Onder geen enkel beding kan Olympus Mobility gehouden zijn tot de vergoeding van indirecte schade of gevolgschade in hoofde van de deelnemer of derden.

6. Fraude

Het opzettelijk acties ondernemen om spitsmijdingen proberen onterecht te (laten) registeren wordt beschouwd als fraude. Bij detectie van frauduleus gebruik van de app wordt de toegang tot de app en bijhorende diensten onmiddellijk stopgezet.

Ook is het niet toegestaan om gelijktijdig aan meerdere spitsmijdenprojecten van SNA deel te nemen. In dat geval zal de deelnemer moeten kiezen welke actie hij verkiest.

De deelnemer gaat akkoord dat frauduleus gebruik kan aanleiding geven tot het innen van een schadevergoeding van minimaal 100 € en/of strafrechtelijke vervolging.

7. Stopzetting

De deelnemer kan het gebruik van de Olympus app op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen  door het verwijderen van de app van de smartphone.

Olympus Mobility behoudt zich het recht voor om jouw gebruik van de Dienst te beëindigen, op elk moment en om welke reden het gepast acht, naar eigen goeddunken.

Als de deelnemer meer dan 3 maand geen enkele spitsmijding realiseerde zullen de metingen stopgezet worden. De deelnemer zal de Olympus app wel nog verder kunnen gebruiken voor het bestellen van tickets.

8. Recht op controle

De deelnemer verleent het recht aan Olympus mobility om :

 • je antwoorden op de vragenlijst ‘Hoe ga je op dit moment naar het werk’ naar je werkgever door te sturen voor nazicht
 • Aan je werkgever bruikbare  gegevens omtrent gebruikt vervoersmiddel en tijdstippen aan te vragen met als doel de spitsmijdingen registraties te controleren
 • je te vragen naar bewijsstukken om de correctheid van je antwoorden op de vragenlijst te kunnen nagaan
 • de deelname stop te zetten als de bewijskracht over de correctheid van de antwoorden op de vragenlijst onvoldoende geacht wordt

Privacy verklaring

Zoals al beschreven is in de algemene voorwaarden van de Olympus app , goedgekeurd door deelnemer bij de eerste keer inloggen, dragen wij zorg voor uw privacy en handelen hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening (EU) nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens). Door het gebruik van de Olympus App gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals hier beschreven. Dit verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk opdat de deelnemer van de Olympus App gebruik zou kunnen maken. Zowel het intrekken van het akkoord als het niet verstrekken van correcte gegevens maken verder gebruik van de Olympus App onmogelijk.

9. Welke gegevens worden er verzameld en verwerkt in het kader van SNA?

Voor het uitvoeren van SNA spitsmijden wordt bijkomende informatie verzameld en door ons verwerkt:

 • je naam, geboortedatum, mailadres en gsm nummer
 • Gegevens over je locatie en de locatie van je toestel, indien je ons toestemming hebt gegeven om deze informatie te mogen gebruiken. Daartoe moet je de Olympus App toestemming geven om toegang te krijgen tot de gps- en wififunctie van jouw smartphone. Je kunt deze locatievoorziening ook altijd uitschakelen via de instellingen van je smartphone. We kunnen evenwel dan niet garanderen dat we dan de spitsmijdingen kunnen detecteren of verifiëren.
 • Data verzameld door de bewegingssensoren van je smartphone
 • Je woonplaats en je plaats van tewerkstelling
 • De route die je volgt van en naar het werk en het bijhorende transportmiddel dat je gebruikt (afgeleide informatie).

Voor de verzameling van deze gegevens wordt samengewerkt met het Antwerpse technologiebedrijf Sentiance nv (http://www.sentiance.com)

10. Doel van de verzameling en verwerking

De verzamelde data wordt gebruikt voor :

 • het opvolgen en begeleiden van het registratieproces
 • het bepalen van de route en vervoerswijze tussen thuis en werkadres om na te gaan als je in aanmerking komt voor spitsmijden volgens de regels van spitsmijden
 • voor het detecteren, verifiëren en berekenen van correcte spitsmijdingen binnen een knelpuntgebied op het grondgebied van Antwerpen en omgeving.
 • het analyseren van je verplaatsingsgedrag en gebruikte mobiliteitsmodi om je aanbevelingen te kunnen doen om meer spitsmijdingen te realiseren.
 • het voorleggen aan stad Antwerpen ter verificatie van de rapportering van de spitsmijdingen. Hierbij wordt de identiteit van de deelnemer niet doorgegeven aan Stad Antwerpen. Op basis van eenwegs versleuteling van het gsm nummer kan Stad Antwerpen controleren als u niet deelneemt aan meerdere spitsmijdenprojecten terzelfdertijd.
 • voor het berekenen en geven van je beloningen die samenhangen met spitsmijden.
 • het versturen en ontvangen van je login en pincode
 • voor het sturen en ontvangen van informatie (notificaties in de app, boodschappen via de communicatiemodule van de Olympus app) over SNA spitsmijden.
 • het opstellen van mogelijke aanbevelingen om het mobiliteitsgedrag te wijzigen
 • het opmaken van statistieken over het woon-werk traject die beschikbaar gesteld kunnen worden aan je werkgever als je inschreef via je werkgever. Hierbij worden geen dagelijkse detailgegevens (bv.vertrekuur) verstrekt, enkel geaggregeerde of gemiddelde data (bv. gemiddeld bedraagt je woon-werk tijd 47 minuten).

11. Je rechten tot raadpleging van je gegevens

Je kan ofwel via de Olympus App je gegevens raadplegen en zo nodig aanpassen, ofwel via je werkgever die je toegang verschafte tot de Olympus App. Voor de raadpleging en zo nodig verbetering van de niet via de Olympus App beschikbare gegevens, of om er een kopie van op te vragen, kan je ons kosteloos contacteren via privacy@olympus-mobility.com, op voorwaarde dat je je afdoende identificeert (bv. met een kopie van je identiteitskaart).
Heb je geen toegang meer tot de app dan heb je het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren. Je kunt dit doen door ons te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens, op voorwaarde dat je je afdoende identificeert.

12. Wissen van gegevens

Bij beëindiging van de overeenkomst tussen ons en jou of je dienstverlener via dewelke je toegang kreeg tot het spitsmijdenproject van SNA, worden binnen 24 maand na deze beëindiging je persoonsgegevens gewist. Stad Antwerpen vernietigt de aangeleverde eenwegs versleutelde gsmnummmers direct na iedere (periodieke) controle op dubbele deelname.
Wanneer buiten dergelijk geval je zelf niet langer van de Olympus App gebruik maakt, kan je ons vragen je gegevens te wissen, en dit door een aangetekend schrijven aan ons te richten op het adres vermeld onder ‘contactgegevens’, met een kopie van je identiteitsbewijs in bijlage. Wij behouden ons het recht het verzoek te weigeren zolang het bewaren van de gegevens nog nodig is voor de uitvoering van enige overeenkomst waarbij jij als gebruiker partij (geweest) bent.

13. Aan wie worden gegevens verstrekt ?

Je gegevens kunnen worden doorgegeven aan volgende partners :

 • Je naam, adres, telefoonnummer en emailadres aan Mediahuis,  de uitgever van de GVA, voor het opvolgen/begeleiden van het registratieproces en het aanbieden van hun commerciële voorstellen
 • Geanonimiseerde metingen en registraties aan Stad Antwerpen voor validatie van de spitsmijdingen
 • Statistieken en gemiddelden omtrent je woon-werkverkeer aan je werkgever (geen individuele metingen)

Uw persoonsgegevens worden niet aan andere derden dan hierboven genoemd verstrekt, tenzij u daar toestemming voor geeft of er een wettelijke verplichting is, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten

14. Contactgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en zien toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. Je kan ons contacteren op het volgende adres: Olympus Mobility nv- Ajuinlei 1 – 9000 Gent of via privacy@olympus-mobility.com

Historiek wijzigingen