Algemene voorwaarden SNA spitsmijden met Olympus

Versie 1.2 08/02/2018

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten van Olympus Mobility in het kader van het project Spitsmijden van Slim Naar Antwerpen (hierna ook aangeduid als SNA) in de Olympus App. De Olympus app wordt beheerd en uitgebaat door de naamloze vennootschap Olympus Mobility (hierna ook aangeduid met  ‘Olympus’, ‘wij’ of ‘ons’), gevestigd te 1000 Brussel, Theresianenstraat 7/A, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0638.809.930.

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die gebruik maakt van SNA spitsmijden functionaliteit in de Olympus App en zijn complementair aan de algemene voorwaarden van de Olympus app.

 1. Definities

SNA = Slim Naar Antwerpen
Spitsmijding = Je realiseert een spitsmijding als je met nu niet meer met een voertuig (personenauto, bestelbus of vrachtwagen) in het knelpuntgebied rijdt tijdens de spitsen, daar waar je dit vroeger wel deed.
Knelpuntgebied = een door de stad A’pen bepaald zone met druk verkeer, zie regels spitsmijden.
Spits = Een werkdag kent twee spitsen: ochtendspits (07.00 tot 09.00 uur) en avondspits (16.00 tot 18.00 uur)
Deelnemer = persoon die via zijn werkgever toegang heeft tot de Olymus app met de spitsmijden functionaliteit

2. Toepassing

SNA spitsmijden is een project in het kader van de marktplaats ‘Slim naar Antwerpen’ van Stad Antwerpen. Olympus Mobility is geselecteerd door Stad Antwerpen om spitsmijdingen te realiseren. Meer info is hier beschikbaar. De regels van spitsmijden zijn hier beschreven.

De app wordt gebruik voor het registreren van de spitsmijdingen d.m.v. automatische en manuele registraties. De Olympus App en SNA spitsmijden kan gebruikt worden als:
– je via je werkgever inschreef of
– als je zelf inschreef en je werkgever akkoord gaf op de mail die we stuurden met jou in kopie.
Deze toelating is persoonlijk en is niet overdraagbaar. Deelname is geheel vrijwillig.

 

3. Beloningen

Olympus werkt samen met partners om beloningen te kunnen geven aan de deelnemers die meer dan 5 spitsmijdingen gerealiseerd hebben vóór einde van een zesmaandelijke meetperiode. Beloningen voor bepaalde handelaars kunnen beperkt zijn in hoeveelheid.

Voor de spitsmijdingen gerealiseerd tussen oktober 2017 en maart 2018 wordt de beloning uitgekeerd in april 2018 en nadien in oktober 2018 en april 2019.
In het geval dat het gemiddeld aantal spitsmijdingen van alle gebruikers samen voor de periode oktober-januari hoger is dan het gemiddeld aantal spitsmijdingen van de periode februari – maart dan wordt het aantal spitmijdingen gecorrigeerd met de factor (maandgemiddelde februari tot maart)/(maandgemiddelde oktober tot januari). Idem dito voor periode april -september met meetperiode augustus-september.

Het aantal bonnen per gebruiker wordt beperkt tot 2 lunchbonnen of 6 waardebonnen per maand.

4. Best effort

Olympus doet haar uiterste best om spitsmijdingen correct te registreren en te rapporteren. Helaas is de technologie en de methode niet onfeilbaar kunnen metingen afhangen van allerhande externe omstandigheden of van persoonlijke instellingen van de smartphone waar wij geen grip op hebben (bv. gps dekking,  telecom dekking, locale settings van de smartphone, …). aldus kan niet gegarandeerd worden dat elke spitsmijding correct kan geregistreerd worden.

De deelnemer aanvaardt dat enkel door Olympus geregistreerde spitsmijdingen in aanmerking komen voor het berekenen van beloningen.

5. Aansprakelijkheid

Olympus Mobility kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • Gebreken of tekortkomingen in het aanbod, de uitvoering of de werking
 • Gebrek aan compatibiliteit van de Olympus App met het besturingssysteem of de hardware van de deelnemer

Olympus Mobility is evenmin aansprakelijk in gevallen van overmacht, waaronder doch niet uitsluitend: burgeroorlog, terroristische activiteiten, revolutie, opstand, staking, inbeslagname of dwangbevel van en door de openbare macht, kernreacties, radioactiviteit, panne aan het stroom- of telefoonnet of aan het internet.

Onder geen enkel beding kan Olympus Mobility gehouden zijn tot de vergoeding van indirecte schade of gevolgschade in hoofde van de deelnemer of derden.

6. Fraude

Het opzettelijk acties ondernemen om spitsmijdingen proberen onterecht te (laten) registeren wordt beschouwd als fraude. Bij detectie van frauduleus gebruik van de app wordt de toegang tot de app en bijhorende diensten onmiddellijk stopgezet. De deelnemer gaat akkoord dat frauduleus gebruik kan aanleiding geven tot het innen van een schadevergoeding van minimaal 100 € en/of strafrechtelijke vervolging.

7. Stopzetting

De deelnemer kan het gebruik van de Olympus app op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen  door het verwijderen van de app van de smartphone.

Olympus Mobility behoudt zich het recht voor om jouw gebruik van de Dienst te beëindigen, op elk moment en om welke reden het gepast acht, naar eigen goeddunken.

8. Recht op controle

De deelnemer verleent het recht aan Olympus mobility om :

 • je antwoorden op de vragenlijst naar je werkgever door te sturen voor nazicht
 • Aan je werkgever bruikbare  gegevens omtrent gebruikt vervoersmiddel en tijdstippen aan te vragen met als doel de spitsmijdingen registraties te controleren

 

Privacy verklaring

Zoals al beschreven is in de algemene voorwaarden van de Olympus app , goedgekeurd door deelnemer bij de eerste keer inloggen, dragen wij zorg voor uw privacy en handelen hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening (EU) nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens). Door het gebruik van de Olympus App gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals hier beschreven. Dit verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk opdat de deelnemer van de Olympus App gebruik zou kunnen maken. Zowel het intrekken van het akkoord als het niet verstrekken van correcte gegevens maken verder gebruik van de Olympus App onmogelijk.

9. Welke gegevens worden er verzameld en verwerkt in het kader van SNA?

Voor het uitvoeren van SNA spitsmijden wordt bijkomende informatie verzameld en door ons verwerkt:

 • je naam, geboortedatum, mailadres en gsm nummer
 • Gegevens over je locatie en de locatie van je toestel, indien je ons toestemming hebt gegeven om deze informatie te mogen gebruiken. Daartoe moet je de Olympus App toestemming geven om toegang te krijgen tot de gps- en wififunctie van jouw smartphone. Je kunt deze locatievoorziening ook altijd uitschakelen via de instellingen van je smartphone. We kunnen evenwel dan niet garanderen dat we de spitsmijdingen kunnen detecteren of verifiëren.
 • Data verzameld door de bewegingssensoren van je smartphone ism Sentiance nv (http://www.sentiance.com)
 • Je woonplaats en je plaats van tewerkstelling
 • De route die je volgt van en naar het werk
 • Het transportmiddel dat je gebruikt om je naar het werk te verplaatsen.

10. Doel van de verzameling en verwerking

De verzamelde data wordt gebruikt voor :

 • het bepalen van de route en vervoerswijze  tussen thuis en werkadres om na te gaan als je in aanmerking komt voor spitsmijden volgens de regels van ‘t Stad Antwerpen
 • voor het detecteren, verifiëren en berekenen van correcte spitsmijdingen binnen een knelpuntgebied op het grondgebied van Antwerpen en omgeving.
 • het analyseren van je verplaatsingsgedrag en gebruikte mobiliteitsmodi om je aanbevelingen te kunnen doen om meer spitsmijdingen te realiseren.
 • het voorleggen aan stad Antwerpen ter verificatie van de rapportering van de spitsmijdingen. Hierbij wordt de identiteit van de deelnemer niet doorgegeven aan Stad Antwerpen.
 • voor het berekenen en geven van je beloningen die samenhangen met spitsmijden.
 • het versturen en ontvangen van je login en pincode
 • voor het sturen en ontvangen van informatie (notificaties in de app, boodschappen via de communicatiemodule van de Olympus app) over SNA.
 • Voor het maken van statistieken over het woon-werk traject en de mogelijke aanbevelingen voor het personeelsbestand beschikbaar aan je werkgever.

11. Je rechten tot raadpleging van je gegevens

Je kan ofwel via de Olympus App je gegevens raadplegen en zo nodig aanpassen, ofwel via je werkgever die je toegang verschafte tot de Olympus App. Voor de raadpleging en zo nodig verbetering van de niet via de Olympus App beschikbare gegevens, of om er een kopie van op te vragen, kan je ons kosteloos contacteren via privacy@olympus-mobility.com, op voorwaarde dat je je afdoende identificeert (bv. met een kopie van je identiteitskaart).
Heb je geen toegang meer tot de app dan heb je het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren. Je kunt dit doen door ons te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens, op voorwaarde dat je je afdoende identificeert.

12. Wissen van gegevens

Bij beëindiging van de overeenkomst tussen ons en jou of je dienstverlener via dewelke je toegang kreeg tot het spitsmijdenproject van SNA, worden binnen 24 maand na deze beëindiging je persoonsgegevens gewist.
Wanneer buiten dergelijk geval je zelf niet langer van de Olympus App gebruik maakt kan je ons vragen je gegevens te wissen, en dit door een aangetekend schrijven aan ons te richten op het adres vermeld onder ‘contactgegevens’, met een kopie van je identiteitsbewijs in bijlage. Wij behouden ons het recht het verzoek te weigeren zolang het bewaren van de gegevens nog nodig is voor de uitvoering van enige overeenkomst waarbij jij als gebruiker partij (geweest) bent.

13. Aan wie worden gegevens verstrekt ?

Je gegevens kunnen worden doorgegeven aan volgende partners :

 • Naam, email en bedrag beloning aan Joyn NV voor het uitreiken van de beloningen
 • Geanonimiseerde metingen en registraties aan Stad Antwerpen voor validatie van de spitsmijdingen
 • Statistieken en gemiddelden omtrent je woon-werkverkeer aan je werkgever (geen individuele metingen)

Uw persoonsgegevens worden niet aan andere derden dan hierboven genoemd verstrekt, tenzij u daar toestemming voor geeft of er een wettelijke verplichting is, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten

14. Contactgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en zien toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. Je kan ons contacteren op het volgende adres: Olympus Mobility nv- Ajuinlei 1 – 9000 Gent of via privacy@olympus-mobility.com